Huisartenpraktijk de Klop - privacyverklaring

Wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In onze huisartsenpraktijk worden persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de praktijk.

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: uw gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk voor zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid, en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door een medewerker van de praktijk, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen de huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten 

Als patiënt heeft u de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken aan huisartsenpraktijk. U maakt hiervoor een afspraak op het spreekuur. De huisarts kan u vragen een verklaring te ondertekenen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten dit zelf aanvragen. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt namelijk als meerderjarig vanaf 16 jaar.

Als een patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens aan derden alleen toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. Wanneer u om (een afschrift van) medische gegevens vraagt, kunt u die persoonlijk of door een gemachtigde laten ophalen. Wanneer we medische informatie bij uitzondering op verzoek per post versturen is onze huisartsenpraktijk niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze praktijk hebben de verplichting om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift of wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde, kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Klik hier om op de website te komen waar u toestemming kan geven voor het LSP (Landelijke Schakelpunt).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Het dossier wordt in principe digitaal aan de nieuwe huisarts worden overgedragen; dit gebeurt via een daarvoor ontwikkelde veilige dienst (zorgmail file transfer). Uw medisch dossier kan ook persoonlijk of per aangetekende post worden overgedragen aan uw nieuwe huisarts. U kunt het originele dossier in principe niet zelf meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.